سه شنبه 28 خرداد 1398
تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397     |     کد : 7679
برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش به همت مجمع انجمن های علمی و انجمن علمی علوم اجتماعی

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش به همت مجمع انجمن های علمی و انجمن علمی علوم اجتماعی روز شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت۱۳ الی۱۵ برگزار شد.

در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﭘﺨﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ اﺑﺘﺪا دﮐﺘﺮﻓﯿﺮوز راد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به اﺳﺎﺗﯿﺪ ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ودر اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﻤﺪ ﺻﺒﺎغ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻟﯿﻮﺗﺎر و ﺑﺎزي زﺑﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـــﺎﺧﺼـــﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ راد به اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درخصوص نقش داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮد و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎري ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص  ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎﻻﺧﺺ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در پایان مراسم از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  داراي ﻣﻘﻼت ﭼﺎپ ﺷــﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن داراي اﺛﺮ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ عمل آمد.نوشته شده در   سه شنبه 27 آذر 1397  ساعت  16   توسط   مدیریت سایت پورتال دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت