سه شنبه 3 ارديبهشت 1398
  اوقات شرعی
 
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


درس حسابداری میانه 2
امتحان میان ترم درس حسابداری میانه 2 آقای بلوری مورخه 98/2/21 ساعت 11 (از فصول 1 تا 5 کتاب) به صورت تشریحی برگزار خواهد شد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
امتحان میانترم
امتحانات میانترم مدار1 تاانتهای مدارهای مقاومتی درتاریخ 98/2/28 ساعت 11 مدار2 تاانتهای تجزیه وتحلیل گره ومش ساعت 16 همانروز ماشین 2 تاانتهای ترانسفورماتور درساعت 14همانروز تاسیسات الکتریکی فصل 1ساعت 12:30 مورخ 98/2/21 برگزارمیگردد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
درس اصول حسابداری 1
امتحان میان ترم درس اصول حسابداری 1 استاد آقای بلوری مورخه 98/2/21 ساعت 8 (از فصول 1 تا 5 کتاب) به صورت تستی برگزار خواهد شد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
درس حسابداری میانه 1
امتحان میان ترم درس حسابداری میانه 1 استاد بلوری 98/2/21 ساعت 9/30 (فصول 1 تا 5 کتاب) بصورت تشریحی برگزار خواهد شد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
امتحان میانترم
امتحان میانترم درس آشنایی بامهندسی برق روز یک شنبه 98/2/8 درساعت 17:30 درکلاس 105 برگزارمیگردد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان رشته برق مخابرات
دانشجویانی که درس شبکه های مخابراتی راانتخاب نموده اند روز پنج شنبه 98/2/5 قبل ازظهربه آقای آذرنیامراجعه نمایند.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
امتحان میانترم
امتحان میانترم اصول سیستم های مخابراتی درتاریخ 98/2/5 ساعت 11 درکلاس 108برگزارمیگردد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
امتحان میانترم
امتحان میانترم جامعه شناسی انحرافات درتاریخ 98/2/29 ساعت 18 توسط استاداحمدلو برگزارمیگردد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
امتحان میانترم
امتحان میانترم جامعه شناسی ایلات وعشایر 98/2/29 درساعت 18 توسط استاداحمدلوبرگزارمیگردد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
امتحان میانترم
امتحان میانترم جامعه شناسی خانواده به 98/2/29 ساعت 18 انتقال یافت
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
1234567891011121314151617181920...