چهارشنبه 29 دي 1395
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز در سال 95

هنرهای صناعی

آبگینه

مدیریت بازرگانی


مهندسی خودرو


برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال اول 96-95

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مهندسی برق

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ

گروه معارف

مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضیات و کاربردها

علم اطلاعات و دانش شناسی

آشنایی با دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

آمار

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

زمین شناسی

حسابداری

 

مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

علوم کامپیوتر

مدیریت دولتی

 

مهندسی مکانیک

طراحی فرشمدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشیمدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی

 

مهندسی رباتیک
 

روانشناسی

 

جغرافیا و ژئومورفولوژی

مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 

علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

الهیات

(فقه و مبانی حقوق)

 

 

 

 

 

الهیات

(ادیان و عرفان)

 

 

 

 

 

الهیات

(تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی)

 

 

 

 

 

الهیات

(علوم قرآن و حدیث)

 

 

 

 

 

الهیات

(فلسفه و کلام)

 

 

 

 

 

علوم تربیتی

برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

 

 

علوم تربیتی

پیش دبستانی و دبستان

 

 

 

 

 

 الهیات - دروس مشترک

 

 

 

 

مدیریت صنعتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد اسلامی


برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال اول 96-95

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی - انرژی

فیزیک

ادبیات فارسی

 

زمین شناسی

آموزش زبان

 

زیست شناسی


 

ریاضی

 

آمار

فلسفه و کلام

 

شیمی

 

 


 

 

فلسفه و کلام اسلامی

 

 

الهیات و معارف اسلامی

(فلسفه و کلام اسلامی)

 

 ارشد -روانشناسی
 

 

 

 

مدیریت آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال اول 96-95

علوم پایه

شیمی

ریاضی

 

 

 

 

عکاسی

حسابداری