چهارشنبه 26 مهر 1396
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال اول 97-96

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مهندسی برق

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ

گروه معارف

مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضی و کاربردها

الهیات

ارزشهای دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

آمار

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

زمین شناسی

حسابداری

کارآفرینی

مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست


مدیریت دولتی

 

مهندسی مکانیک

طراحی فرشمدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشیمدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر
مدیریت بازرگانی

 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی

 

مهندسی رباتیک
روانشناسی

 

مهندسی خودرو
علوم تربیتی

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 

علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال اول 97-96

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی - انرژی

فیزیک

ادبیات فارسی

 

زمین شناسی

آموزش زبان

 

زیست شناسی

علوم تربیتی

 

ریاضی

اقتصاد اسلامی

 

آمار

فلسفه و کلام

 

شیمی

مدیریت آموزشی 

 

 

 روانشناسی عمومی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال اول 97-96

علوم پایه

شیمی

ریاضی