سه شنبه 25 مهر 1396
  معاونین

دکتر حسین میرزایی
معاون فن آوری و پژوهش
دکتر علیرضا دهقانی

معاون اجرائی

دکتر ابراهیم سلامی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی