پنجشنبه 27 تير 1398
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال دوم 98-97

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی .doc

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ

گروه معارف

مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضی و کاربردها

الهیات

ارزشهای دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

آمار

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

زمین شناسی

حسابداری

کارآفرینی

مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست


مدیریت دولتی

 

مهندسی مکانیک

طراحی فرشمدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشیمدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر
مدیریت بازرگانی

 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی

 

مهندسی رباتیک
روانشناسی و مشاوره

 

مهندسی خودرو
علوم تربیتی و گرایشها

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 
روابط عمومي وروزنامه نگاري.doc

علوم اجتماعی

جغرافیا 

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی - انرژی

فیزیک

ادبیات فارسی

 

زمین شناسی

آموزش زبان

 

زیست شناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

 HTML

ریاضی

اقتصاد 

 

آمار

فلسفه و کلام

 

شیمی

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

ادبیات تطبیقی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال دوم 98-97

علوم پایه

شیمی

ریاضی