سه شنبه 2 بهمن 1397
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز

علوم اجتماعی


مدیریت جهانگردی

آمار

علوم اجتماعی وتعاون ورفاهhttp:///

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال اول 98-97

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مهندسی برق نیمسال دوم.DOC

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ

گروه معارف

مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضی و کاربردها

الهیات

ارزشهای دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی 

مکانیزاسیون کشاورزی

زمین شناسی

حسابداری


مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

مدیریت دولتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی مکانیک

طراحی فرش


علوم کامپیوتر

 جهانگردی

مهندسی صنایع

نقاشیمدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر
مدیریت بازرگانی

 

مهندسی راه آهن


علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

مهندسی رباتیک
روانشناسی ومشاوره

 

مهندسی خودرو
علوم تربیتی وگرایشها

 

مترجمی زبان انگلیسی

 
جغرافیا

ادبیات انگلیسی

 
علوم ارتباطات وروزنامه نگاری

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال اول 98-97

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی - انرژی

فیزیک

ادبیات فارسی

 

زمین شناسی

آموزش زبان

 

زیست شناسی

علوم تربیتی و روانشناسی

 

ریاضی

اقتصاد وتجارت الکترونیک

 

آمار

فلسفه و کلام

 

شیمی

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

ادبیات تطبیقی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال دوم 97-96

علوم پایه

شیمی

ریاضی