سه شنبه 26 شهريور 1398
  برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور تبریز

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی در نیمسال اول 99-98

فنی مهندسی

هنر و معماری

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

دروس عمومی

مهندسی نرم افزار

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

فیزیک

حقوق

زبان خارجی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی شهرسازی

مهندسی صنایع غذایی

شیمی .doc

علوم سیاسی

فارسی عمومی

مرمت بناهای تاریخی

مهندسی ترویج کشاورزی

زیست شناسی

تاریخ


مهندسی عمران

ارتباط تصویری

مدیریت و آبادانی

ریاضی و کاربردها

الهیات

ارزشهای دفاع مقدس

مهندسی مدیریت پروژه

صنایع دستی

آب و خاک

آمار

ادبیات فارسی

ورزش 1 و تربیت بدنی

مهندسی اجرایی

هنر اسلامی (چوب)

مکانیزاسیون کشاورزی

زمین شناسی

حسابداری

گروه معارف

مهندسی متالوژی

عکاسی

منابع طبیعی محیط زیست

زیست شناسی

مدیریت دولتی

 

مهندسی مکانیک

طراحی فرشمدیریت جهانگردی

 

مهندسی صنایع

نقاشیمدیریت صنعتی

 

مهندسی پلیمر
مدیریت بازرگانی

 

مهندسی راه آهن
علوم اقتصادی

 

مهندسی شیمی
علوم ورزشی

 

مهندسی رباتیک
روانشناسی و مشاوره

 

مهندسی خودرو
علوم تربیتی و گرایشها

 

مهندسی برقمترجمی زبان انگلیسی

 

ادبیات انگلیسی

 
روابط عمومي وروزنامه نگاري.doc

علوم اجتماعی

جغرافیا 

 

 

 

 

ادبیات عربی

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97

کشاورزی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی - انرژی

فیزیک

ادبیات فارسی

 

زمین شناسی

آموزش زبان

 

زیست شناسی

روانشناسی عمومی

 HTML

ریاضی

اقتصاد 

 

آمار

فلسفه و کلام

 

شیمی

مترجمی زبان انگلیسی

 


ادبیات تطبیقی

 

مدیریت آموزشی

روانشناسی تربیتی 

 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته های دکتری در نیمسال دوم 98-97

علوم پایه

شیمی

ریاضی