سه شنبه 26 شهريور 1398
 اساتید
دانشکده :
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : مهدی آقاپور
گروه آموزشی : علوم انسانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : الهیات
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : محمد آقایی اصل
گروه آموزشی : فنی و مهندسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : داود اسدیان
گروه آموزشی : علوم انسانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : الهیات
مرتبه علمی : مربی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : اصغر پناه زاده
گروه آموزشی : هنر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : هنر
مرتبه علمی : مربی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : نیر ترقی خواه
گروه آموزشی : علوم انسانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : کتابداری
مرتبه علمی : مربی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : بهروز توکلی
گروه آموزشی : هنر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : معماری/مرمت بنا
مرتبه علمی : مربی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن : 34776182
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : سیاوش جانی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : محمد چایچی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : بهزاد حاج علیلو
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه
رشته تحصیلی : زمین شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : هدایت حسین زاده
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : عزیز حنیفی
گروه آموزشی : فنی و مهندسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه
رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات
مرتبه علمی : مربی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : علیرضا دهقانی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : فیزیک
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : فیروز راد
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استادیار
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
نام استاد : سیامک رحیمی
گروه آموزشی : هنر
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
رشته تحصیلی : هنر
مرتبه علمی : مربی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
تلفن :
ایمیل :
بیشتر
123