جمعه 4 خرداد 1397
  سامانه ثبت درخواست وام دانشجویی
قابل توجه دانشجویان محترم
قبل از اقدام به درخواست وامها( شهریه صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی وعتبات) کلیه شرایط و ضوابط ،زمان ثبت نام ومدارک مورد نیاز را بدقت مطالعه بفرمایید.
*********
اطلاعيه(1)
اطلاعیه  وام عتبات صندوق رفاه دانشجویان
 درسال تحصیلی 97-96

بدینوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام عتبات دانشجويی سال تحصیلی97 -96 بشرح فایل اعلام می گردد.

**********

 اطلاعيه(2)
  وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -96بشرح ذیل اعلام می گردد:

دانلود فرمهای مربوطه


************


اطلاعیه های وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه (3)
قابل توجه دانشجویان متقاضی دریا فت وام شهریه نیمسال دوم 97-96

بر اساس بخشنامه ارسالی از سوی صندوق رفاه ، دانشجویان متقاضی وام شهریه از این نیمسال می بایست ابتدا اطلاعات خود را تا تاریخ 96/12/15 در سامانه پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفا ه دانشجویان وزرات علوم به آدرس اینترنتی(http://bp.swf.ir   ) ثبت نمایند و سپس مدارک لازم جهت دریافت وام  (که در سایت مرکز تبریز قسمت اطلاعیه شماره 2  موجود است) رابصورت فیزیکی  از تاریخ 96/11/15 لغایت 96/12/15 را به امور دانشجویی تحویل نمایند .در غیر اینصورت وام به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.

شایان ذکراست در پورتال دانشحویی صندوق رفاه در قسمت مرکز آموزشی ، دانشگاه پیام نور واحد استانی آذربایجان شرقی و دانشکده تبریز انتخاب گردد.درغیر اینصورت عواقب آن بعهده دانشجو می باشد.

خاطر نشان می گردد محدویت زمانی قابل تمدید نمی باشد.******************

اطلاعيه(4)

وام بنیاد علوی صندوق رفاه وزارت علوم

بدینوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام بنیاد علوی دانشجويان مجرد و متاهل در نیمسال ------ سال تحصیلی    ---------- بشرح ذیل اعلام می گردد:

شرایط درخواست وام:

1- دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون فراگیر نباشد.

2-دانشجو می بایست معدل بالاتر از 14 داشته باشد.

3-دانشجو قبلا از وامهای صندوق رفاه دانشجویان استفاده نکرده باشد.

4-دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی  اول93 و به بعدومقطع کارشناسی ارشد  و دکتری ورودی  اول 95 و به بعد  باشند.

5-حداكثر سقف وام  براي دانشجویان مجرد 6/000/000 ريال، براي دانشجویان متاهل 8/000/000 ريال مي باشد.

6-تکمیل فرم  درخواست وام و تحويل مدارک  آن به مدیریت خدمات دانشجويي به منزله اختصاص قطعي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان نمي باشد و دانشجويان  مي بايست یک ماه  پس از ارائه درخواست خود به قسمت مربوطه ،از تائید وام اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم واریزمبلغ وام به شماره حساب بانک تجارت به امور دانشجویی دانشگاه اطلاع دهند.

مدارک لازم:

1-مراجعه به آدرس اینترنتی www.pnutabriz.ac.ir ،انتخاب گزینه سامانه  درخواست وام دانشجویی ازقسمت خدمات دانشجویی ودانلود فرم بنیاد علوی

2-قبل از دریافت کسراز حقوق ضامن  از ادره مربوطه جهت تعیین مقدار وام دریافتی وکنترل معدل کل به امور دانشجویی مراجعه بفرمایید.

2- ارایه مدارک زیر:

فرم تکمیل شده وام- شماره حساب بانک تجارت - کپی کارت ملی وشناسنامه -انتخاب واحد دانشجو -  گواهی کسراز حقوق (نامه کسراز حقوق ضامن باید ،با عنوان  صندوق رفاه وزارت علوم تحقیقات وفناوردی  ثبت شده باشد وضامن بایدکارمندرسمی پیمانی ویا قراردادی  دستگاههای دولتی باشد-کپی کارت ملی- شناسنامه وحکم کارگزینی ضامن -  دانشجویان متاهل به غیر از موارد فوق کپی سند ازدواج ،کارت ملی وشناسنامه زوج و یا زوجه را نیز باید ارایه نمایند.

3- زمان تحویل درخواست از تاریخ96/00/00الی96/00/00 می باشد.

شرایط بازپرداخت:

1-زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل  بارعایت سنوات مجازمی باشد.درصورتی که دریافت کنندگان وام تا 6ماه بعدازفارغ التحصیلی (با اقساط 20 ماهه )جهت  صدوردفترچه اقساط اقدام ننمایند، می بایست وام خودرابصورت یکجا تسویه حساب  نمایند. 

 2 - وام شهریه با کارمزد4% محاسبه می گردد(طول محاسبه اززمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)خواهدبود

  3-درصورت انصراف،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه باکارمزدبصورت یکجا پرداخت گردد.

فرم درخواست
شرایط درخواست وام بنیاد علوی