پنجشنبه 27 تير 1398
  سامانه ثبت درخواست وام دانشجویی
قابل توجه دانشجویان محترم
قبل از اقدام به درخواست وامها( شهریه صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی وعتبات) کلیه شرایط و ضوابط ،زمان ثبت نام ومدارک مورد نیاز را بدقت مطالعه بفرمایید.
*********
 اطلاعيه(1)
  وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97بشرح ذیل اعلام می گردد:
دانلود شرایط وفرمهای مربوطه وام شهریه

*******
 اطلاعيه(2)
  وام بنیاد علوی 
بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام بنیاد علوی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97بشرح ذیل اعلام می گردد:
 دانلود شرایط وفرمهای مربوطه وام بنیاد علوی
*******
اطلاعيه(3)
اطلاعیه  وام عتبات صندوق رفاه دانشجویان
 درسال تحصیلی 98-97

بدینوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام عتبات دانشجويی سال تحصیلی98-97 بشرح زیراعلام می گردد.
دانلود شرایط وفرمهای وام عتبات دانشجویی

**********