پنجشنبه 26 مرداد 1396
  سامانه ثبت درخواست وام دانشجویی
قابل توجه دانشجویان محترم
قبل از اقدام به درخواست وامها( شهریه صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی ) کلیه شرایط و ضوابط ،زمان ثبت نام ومدارک مورد نیاز را بدقت مطالعه بفرمایید.
*********
اطلاعیه های وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه (1)
قابل توجه دانشجویان متقاضی دریا فت وام شهریه نیمسال دوم 96-95

بر اساس بخشنامه ارسالی از سوی صندوق رفاه ، دانشجویان متقاضی وام شهریه از این نیمسال می بایست ابتدا اطلاعات خود را تا تاریخ 95/11/10 در سامانه پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفا ه دانشجویان وزرات علوم به آدرس اینترنتی(http://bp.swf.ir   ) ثبت نمایند و سپس مدارک لازم جهت دریافت وام  (که در سایت مرکز تبریز قسمت اطلاعیه شماره 2  موجود است) رابصورت فیزیکی  از تاریخ 95/11/1 لغایت 95/11/10 را به امور دانشجویی تحویل نمایند .در غیر اینصورت وام به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.

شایان ذکراست در پورتال دانشحویی صندوق رفاه در قسمت مرکز آموزشی ، دانشگاه پیام نور واحد استانی آذربایجان شرقی و دانشکده تبریز انتخاب گردد.درغیر اینصورت عواقب آن بعهده دانشجو می باشد.

خاطر نشان می گردد محدویت زمانی قابل تمدید نمی باشد.

مراحل ثبت نام اینترنتی وام شهریه نیمسال دوم 96-95

 برای دریافت راهنمای   

 مراحل ثبت نام اینترنتی وام شهریه نیمسال دوم 96-95 کلیک نمایید


******************

اطلاعيه(2)
  وام صندوق رفاه دانشجویان

بدیوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام شهريه دانشجويي در نیمسال دوم  سال تحصیلی96 -95بشرح ذیل اعلام می گردد:

شرایط درخواست وام:


1- دانشجو می بایست درترم گذشته مشروط نباشد.

2- دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی اول 92  و به بعدومقطع کارشناسی ارشد ودکتری ورودی اول 94 و به بعد  باشند.

3-حداكثر سقف وام شهريه براي دوره كارشناسي 3/000/000 ريال و براي دوره كارشناسي ارشد 11/500/000 ريال ودوره دکتری 25/000/000 ریال مي باشد.

4- تكميل فرم درخواست وام و تحويل آن به مدیریت خدمات دانشجويي به منزله اختصاص قطعي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان نمي باشد و دانشجويان  مي بايست یک ماه  پس از ارائه درخواست خود به قسمت مربوطه ،از تائید وام شهريه اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم تائیدوام نسبت به واريز شهريه خود اقدام نمايند .

مدارک لازم:

1-مراجعه به آدرس اینترنتی www.pnutabriz.ac.ir

2- انتخاب گزینه سامانه درخواست وام دانشجویی از قسمت خدمات دانشجویی ودانلودفرمهای مربوطه
 
3- پرینت ازفرمهای شماره 8وشماره 1/8و پرینت ازفرم شماره 3 ومراجعه به دفاتراسنادرسمی به همراه ضامن(ضامن بایدکارمندرسمی ویاپیمانی باشد).

4-ارایه اصل وکپی سندتعهدمحضری دراندازهA4،ارایه فرمهای تکمیل شده  شماره های 8و1/8،ارایه کپی کارت ملی وشناسنامه،کپی گواهی کارشناسی وکارشناسی ارشد (برای دانشجویان ارشد ودکتری) وانتخاب واحد دانشجوو ارایه کپی کارت ملی، شناسنامه وحکم کارگزینی ضامن

5-دانشجویانی که در ترمهای گذشته پرونده درخواست وام تشکیل نموده اند،می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی صندوق رفاه دانشجویان http://bp.swf.ir  درخواست وام دانشجویی را تکمیل وارسال نمایند.

6- زمان تحویل فیزیکی مدارک از تاریخ 95/11/01  الی  95/11/20  می باشد.

شرایط بازپرداخت:

1-زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل بارعایت سنوات مجازمی باشد(درصورتی که دریافت کنندگان وام تا9ماه بعدازفارغ التحصیلی جهت  صدوردفترچه اقساط اقدام ننمایند، می بایست وام خودرابصورت یکجا تسویه حساب  نمایند ودرضمن  شایان ذکرمی باشددرخصوص آقایان طول مدت نظام وظیفه درصورت مشمول بودن محاسبه می گردد)

2- وام شهریه با کارمزد4% محاسبه می گردد(طول محاسبه اززمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)خواهدبود.

3-درصورت انصراف،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه باکارمزدبصورت یکجا پرداخت گردد.

مدیریت اداره خدمات دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکزتبریز

95/09/20***********

اطلاعيه(3)

وام بنیاد علوی صندوق رفاه وزارت علوم

بدینوسیله نحوه دریافت وبازپرداخت وام بنیاد علوی دانشجويان مجرد و متاهل در نیمسال دوم سال تحصیلی    96 -95 بشرح ذیل اعلام می گردد:

شرایط درخواست وام:

1- دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون فراگیر نباشد.

2-دانشجو می بایست معدل بالاتر از 14 داشته باشد.

3-دانشجو قبلا از وامهای صندوق رفاه دانشجویان استفاده نکرده باشد.

4-دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی  اول 92 و به بعدومقطع کارشناسی ارشد  و دکتری ورودی  اول 94 و به بعد  باشند.

5-حداكثر سقف وام  براي دانشجویان مجرد 6/000/000 ريال، براي دانشجویان متاهل 8/000/000 ريال مي باشد.

6-تکمیل فرم  درخواست وام و تحويل مدارک  آن به مدیریت خدمات دانشجويي به منزله اختصاص قطعي وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان نمي باشد و دانشجويان  مي بايست یک ماه  پس از ارائه درخواست خود به قسمت مربوطه ،از تائید وام اطمينان حاصل نموده و در صورت عدم واریزمبلغ وام به شماره حساب بانک تجارت به امور دانشجویی دانشگاه اطلاع دهند.

مدارک لازم:

1-مراجعه به آدرس اینترنتی www.pnutabriz.ac.ir ،انتخاب گزینه سامانه  درخواست وام دانشجویی ازقسمت خدمات دانشجویی ودانلود فرم بنیاد علوی

2-قبل از دریافت کسراز حقوق ضامن  از ادره مربوطه جهت تعیین مقدار وام دریافتی وکنترل معدل کل به امور دانشجویی مراجعه بفرمایید.

2- ارایه مدارک زیر:

فرم تکمیل شده وام- شماره حساب بانک تجارت - کپی کارت ملی وشناسنامه -انتخاب واحد دانشجو -  گواهی کسراز حقوق (نامه کسراز حقوق ضامن باید ،با عنوان  صندوق رفاه وزارت علوم تحقیقات وفناوردی  ثبت شده باشد وضامن بایدکارمندرسمی پیمانی ویا قراردادی  دستگاههای دولتی باشد-کپی کارت ملی- شناسنامه وحکم کارگزینی ضامن -  دانشجویان متاهل به غیر از موارد فوق کپی سند ازدواج ،کارت ملی وشناسنامه زوج و یا زوجه را نیز باید ارایه نمایند.

3- زمان تحویل درخواست از تاریخ95/11/06الی95/11/25 می باشد.

شرایط بازپرداخت:

1-زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل  بارعایت سنوات مجازمی باشد.درصورتی که دریافت کنندگان وام تا 6ماه بعدازفارغ التحصیلی (با اقساط 20 ماهه )جهت  صدوردفترچه اقساط اقدام ننمایند، می بایست وام خودرابصورت یکجا تسویه حساب  نمایند. 

 2 - وام شهریه با کارمزد4% محاسبه می گردد(طول محاسبه اززمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)خواهدبود

  3-درصورت انصراف،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه باکارمزدبصورت یکجا پرداخت گردد.

فرم درخواست
شرایط درخواست وام بنیاد علوی