چهارشنبه 29 دي 1395
 

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


آگهی-آزمایشگاه شیمی
امتحان عملی آزمایشگاه شیمی 1 دکترسرایی صنایع غذایی وپلیمر روزیکشنبه 95/11/3 راس ساعت 10 برگزارخواهدشد.
تعداد بازدید: 580
يکشنبه 26 دي 1395
استاد خانم موسی نژاد
امتحان میان ترم درس روش های تغییر و اصلاح رفتار کودکان استاد خانم موسی نژاد روز دوشنبه تاریخ 1395/9/29 ساعت 15 از 7 فصل اول کتاب برگزار خواهد شد .
تعداد بازدید: 12
دوشنبه 22 آذر 1395
آخرین جلسه استاد آقای قویدل
آخرین جلسه کلاس درس کار تحقیقی 1 و 2 استاد آقای قویدل جهت ارائه کار تحقیقی روز دوشنبه تاریخ 1395/9/29 ساعت 12 برگزار خواهد شد .
تعداد بازدید: 19
شنبه 20 آذر 1395
امتحان میان ترم رشته فیزیک
امتحان میان ترم امواج (دکترمیلانچیان)پنجشنبه18/9/95 ساعت30/8ازاول کتاب تاآخرفصل4برگزار خواهدشد امتحان میان ترم لیزر(دکترمیلانچیان)پنجشنبه25/9/95 ساعت13ازاول کتاب تاآخرفصل3برگزار خواهدشد
تعداد بازدید: 20
پنجشنبه 11 آذر 1395
آگهی -آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه شیمی 1رشته شیمی خانم معصومی روزپنج شنبه 95/9/11 ازساعت 10-8 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 27
يکشنبه 7 آذر 1395
آگهی-مهندسی شیمی
دانشجویانی که درس آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی وآزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی راانتخاب کرده اند روزپنج شنبه 95/9/18 راس ساعت 8 درآزمایشگاه زیست حضوریابند.
تعداد بازدید: 28
چهارشنبه 3 آذر 1395
آگهی-کلیه رشته ها
کلاسهای درس آزمایشگاههای شیمی(آزمایشگاه شیمی عمومی وشیمی افزاری )روزسه شنبه 95/9/9 برگزارنخواهدشد.
تعداد بازدید: 24
سه شنبه 2 آذر 1395
علوم اجتماعی
کلاس تغییرات اجتماعی روز دوشنبه95/9/1تشکیل نخواهدشد .کلاس جبرانی یکشنبه هفته آینده ساعت 10/5باهماهنگی اتاق اساتید تشکیل خواهدشد.
تعداد بازدید: 25
شنبه 29 آبان 1395
علوم اجتماعی وروزنامه نگاری
کلاس ریاضیات پایه سه شنبه ها درکلاس 108 تشکیل خواهد شد همچنین کلاس مبانی جامعه شناسی پنج شنبه هاساعت 10/30درکلاس 108تشکیل خواهدشد.
تعداد بازدید: 29
يکشنبه 23 آبان 1395
عدم برگزاری آزمایشگاه شیمی رشته زمین شناسی
آزمایشگاه شیمی رشته زمین شناسی خانم خیرالهی پنجشنبه 27/8/95 برگزار نخواهد شد.
تعداد بازدید: 27
پنجشنبه 20 آبان 1395
12345